Mõisted ja terminid


Shrift (ing font) - kogum sümboleid või tähemärke. Digitaalse teksti maailmas on shrift tähemärkide kogum või digitaalne info selle konstrueerimiseks.

Tähestik (ing script) - kasutatud peamiselt siis, kui on juttu mingist konkreetsest tähemärkide kogust, näiteks ladina tähestik.

Tähemärk (ing glyph) - konkreetne üks märk (antud töös peamiselt see, mida näeme ekraanil või väljaprindituna), näiteks suurtäht “A” shriftis Palatino .

Kirjamärk (ing character) - arvuti klaviatuurilt sisestatud märk näiteks “a”. Ühele kirjamärgile võib vastata mitu tähemärki, näiteks võib “a” olla ekraanil nii suur kui väike “a”, ka shrift võib olla näiteks Arial või Times.

Spetsifikatsioon (ing specification) - detailne funktsioonide kirjeldus, vajalik tarkvaraarendajatele ja shriftide disaineritele.

Piirjoon, kontuur (ing outline) – tähemärgi piirjoon kontuurina.

Piksel- e rasterpind (ing bitmap) - igale kujutise andmeelemendile/punktile vastab bitt, või bittide kogum.

Punkt (ing point) – üks punkt on tüpograafiline mõõtühik e 1/72 tollist.

Skaleeritav (ing scalable) – muudetava suurusega.

Rasteriseerimine (ing rasterizing) - protsess, mille käigus shrifti kontuur konverteeritakse pikselpinnaks, vastavalt väljundseadme vajadustele/parameetritele.

Multi-platvorm (ing multi-platform) - multi-platvormiline shrift e shrift, mis on kasutatav paljudel erinevatel arvutisüsteemidel, näiteks Mac ja PC.

Kontuur-shrift (ing outline font) - shrift, mida kirjeldatakse tähemärgi piirjoonte järgi, enamasti kasutatakse piirjoonte infot ka tähemärkide salvestamiseks.

Vihjamine (ing hinting) - shrifti või rakendustarkvarasse programmeeritud kogumik infot, selleks et korrastada/parandada shrifti layout`i ja tähemärkide detaile.

<< TAGASI