OpenType shrift


TrueType Open on tagajärg Microsofti reageeringust TrueType GX‘ile. Loodud eelkõige keerulisemate tüpograafiliste nõudmistega keelte e mitte ladina-keelkonna keelte tarvis, nagu näiteks araabia keel, samuti on TT Open vajalik programmidele ja töökeskkondadele, mis töötavad korraga rohkem, kui ühe keelega, see toetab alternatiivseid tähemärke ja mõtteseoslike täheühendite asendust. Microsoft avalikustas TrueType Open tehnoloogia 1995, napilt enne seda, kui turule tuldi operatsioonisüsteemiga Windows 95, mis kasutas juba selle rakendusi.

TT Open shrifti genereerimine on märgatavalt lihtsam kui GX shrifti oma, aga shrifti on kodeeritud ka tunduvalt vähem tüpograafilisi võimalusi kui GX‘i, näiteks ei suuda TT Open teostada mitme omavahel vaheliti asetseva shrifti teisendust.

TrueType Open´ist arenes välja OpenType, ühendav lüli Microsoft`i ja Adobe vahel, mis viis kokku TrueType ja PostScript Type 1 shriftid. Alates sellest hetkest sisaldab Type 1 Multiple Master tehnoloogiat, OpenType võttis üle ka paljud TrueType GX‘i omadused - näiteks kasutab ta GX`i tähtede liitmise rakendust.

OpenType shrifti põhilisemad omadused on:
- OpenType shrift lubab mitmesugust vastastikkust konvertimist nii üksikute kirjamärkide, kui ka tähtemärkide vahel, toetab täheühendeid ja liittähti, kirjamärkide positsioonilisi paigutusi, alternatiivseid kirjamärke ja muid asendusi.
- OpenType shrift sisaldab infot võimaldamaks tähemärkide positsioneerimist ja kasutamist kahemõõtmelises töökeskonnas.
- OpenType shriftis on üksikasjalik kirjeldus keelelise informatsiooni kohta, seega saab tekstitöötlustarkvara kohandada seda vastavalt vajadustele ja kasutaja nõudmistele.
- OpenType shrift on avatud formaat, võimaldades kasutajatel lisada täiendusi ja tüpograafilisi omadusi.

Pilguheit OpenType omadustele

OpenType shrift võib sisaldada mitmeid alternatiivseid tähemärke ühe tähe sümboliseerimiseks ja mehhanismi, millega on võimalik neid vastavalt vajadusele kasutada. Näiteks araabia keeles on tähe kuju sageli erinev, olenevalt sellest, kuskohal täht sõnas asub. Nagu näidatud joonisel 16, täht ha võib olla ükskõik milline neljast, olenevalt sellest, kas ta asub iseseisvalt, seisab sõna alguses, keskel või lõpus. OpenType tehnoloogia aitab tekstitöötlustarkvaral tuvastada, millist varianti oleks tekstis vaja parajasti kasutada.

Joonis 16. Üksik, sõna alguses, keskel ja lõpus paiknev araabia tähestiku täht ha.

Sarnaselt aitab OpenType shrift tarkvaral kasutada ka korrektset paigutust kirjamärgist/märkidest, kui näiteks tekst peaks olema paigutatud horisontaalselt vertikaalse asemel, vaata joonist 17. Kanji kasutab alternatiivset paigutust ümarsulgude puhul.

Joonis 17. Alternatiivne ümarsulgude paigutus kanji puhul, kasutatakse automaatselt kui trükkida kanji vertikaalselt paiknevate sulgude vahele.

OpenType shrift toetab samuti täheühendite moodustamist ja vastupidi. Näiteks inglise, prantsuse ja teised ladina tähestikul baseeruvad keeled võivad asendada täheühendi nagu “fi”, tema komponentide, tähemärkidega - antud juhul “f” ja “i”. Vastupidiselt, üksikud “f” ja “i” tähemärgid võib asendada täheühendiga, võimalus on anda tekstitöötlusprogrammile rohkem paindlikust, paigutamaks täheühendeid rea täitmisel või teksti joondamisel.

Joonis 18. Kaks ladina tähte ja nende täheühend.

Joonis 19. Kolm araabia tähemärki ja neist moodustuv täheühend.

Tähemärkide asendus on üks uuendusi OpenType mitmetahulises tehnoloogias. Tähemärkide paigutamiseks kasutatakse täpseid X ja Y telje koordinaate, OpenType shrift võib liita kirjamärkide punkte, sidumaks märke omavahel, genereerimaks kursiivis teksti ja tähemärke, mis vajavad rõhu või muid spetsiaalseid märke.

OpenType shrift võib sisaldada ka tekstirea infot, mis määrab ära, kuidas paigutada kirjamärgid horisontaalselt või vertikaalselt. Kuna tekstirida võib erineda erinevates programmides (kirjavahemärkide kogumikes), siis see info on eriti vajalik teksti joondamiseks, milles on kasutatud rohkem, kui ühe tähestiku või shrifti tähemärke.

Joonis 20. Tekstirea järgi joondus, kombineeritud on ladina ja araabia tähestikku.

TrueType vs OpenType

TT shrift on kollektsioon erinevatest tabelitest, mis sisaldavad mitmesugust infot: tähemärkide piirjooni, proportsioone, informatsiooni paiknemise kohta tekstireal jne. OpenType sisaldab kõiki neid omadusi, mida TT, lisaks veel täiendavaid tabeleid spetsiifilisema tüpograafilise informatsiooniga.

Tekstitöötlustarkvara/programmid - vahel nimetud ka OpenType‘i “klientideks” - suudavad leida ja analüüsida informatsiooni OpenType shrifti tabelites. Näiteks teksti töötlev klient võib valida korrektsed tähekujud ja paigutada nad korralikult tööse.

Võimalusel defineerivad OpenType shrifti tabelid ainult infot, mis puudutab shrifti paigutust. Tabelid ei ürita kodeerida teavet mingi kindla keele või kindla shrifti tüpograafiliste omaduste kohta. Selline informatsioon, mis puudutab kõiki shrifte mingis kindlas keeles, antakse tekstile tekstitöötlustarkvara poolt, mitte ei talletata seda shriftis.

Shrifti terminoloogia

OpenType shrifti mudel keskendub järgnevate märgusõnade ümber: tähemärgid, tähestik, keele süsteemid ja omadused.

Kirjamärgid vs tähemärgid

Kasutajad ei näe ega prindi kirjamärke: kasutaja näeb ja prindib tähemärke. Tähemärk on kirjamärgi esitus. Kirjamärk “suurtäht A” tähistatakse tähemärgige “A” nii Times New Roman Bold shriftis kui ka Arial Bold shriftis. Shrift on kollektsioon tähemärke. Selleks et leida/kuvada/printida tähemärki, kasutab klient shrifti tabeleid, mis omakorda väljastavad vastavalt kliendi poolt sisestatud kirjamärgi koodile sellele vastava tähemärgi (tähemärkide tabelist).

Tähemärk võib olla ka kombinatsioon kirjamärkidest või alternatiivsetest kirjamärkidest: tähemärgid ja kirjamärgid ei vastandu üks-ühele. Näiteks kasutaja võib sisestada kaks kirjamärki, mida saab esitada paremini ühe tähemärgina - liittähena. (vt joonis 18) Sama täht võib olla ka erinev, olenevalt sellest, kas ta asub iseseisvalt, seisab sõna alguses, keskel või lõpus (vt joonis 16), niisiis on shriftil vaja mitut erinevat tähemärki, et esitada üht ja sedasama kirjamärki. OpenType shriftid sisaldavad tabeleid, mis pakuvad kliendile infot võimalike tähemärkide asenduste kohta.

Joonis 21. Mitmed tähemärgid kirjamärgi “ja” tähistamiseks.

Tähestik

Tähestik on koostatud grupist ühenduses olevatest kirjamärkidest, mida võib kasutada ühes või mitmes keeles. Ladina, araabia ja thai tähestik on näidisena toodud joonisel 22. Shrift võib kasutada ühte või mitut tähestiku. OpenType shrifti sees on tähestikud identifitseeritud unikaalse 4-baidise märkega.

Joonis 22. Tähemärgid ladina, kanji ja araabia tähestikust.

Keele süsteemid

Tähestiku võib jagada omakorda mitmeks keele süsteemiks. Näiteks kasutavad ladina tähestikku kirjutamiseks nii inglased, prantslased kui sakslased, aga ometi on igal keelel oma spetsiifilised nõudmised tekstitöötlusele. Shrifti loojad võivad valida, kas nad keskenduvad tähestikule või keele süsteemile või mõlemale.

Keele süsteem, erinevalt tähestikust, ei ole tingimata nähtav, kui teksti töötluse klient uurib kasutatavaid kirjamärke. Et vältida ebaselgust, peab kasutaja või operatsioonisüsteem tuvastama shrifti keele süsteemi. Vastasel juhul kasutab klient vaikimisi määratud keele süsteemi, mis on iga tähestikuga kaasas.

Joons 23. Erinevused inglise, prantsuse ja saksa keele süsteemis.

Omadused

Omadused defineerivad shrifti põhilisi funktsioone. Shrift, mis sisaldab tabeleid diakriitiliste märkidega, on märgistatud tavaliselt märkega “mark” omadus. Shrift, mis toetab vertikaalsete tähemärkide asendust kannab märki “vert” omadus.

OpenType shrifti omaduste mudel kindlustab suure paindlikkuse shriftide loojate tarvis, kuna omadused ei pea olema eelnevalt defineeritud Microsoft‘i poolt. Hoopis vastupidi, shriftide loojad saavad töötada koos tarkvara arendajatega, loomaks vajalikke uuendusi shriftidele, lisades sellised uuendused OpenType shriftidele ja võimaldades kliendi tarkvaral neid toetada.

OpenType shriftid ja Windows 95

Windows 95 operatsioonisüsteemi baasshriftid Kesk-Ida ja Kaug-Ida versioonides on OpenType shriftid. Need shriftid demonstreerivad edukalt OpenType tehnoloogia mitmekülgsust

Kesk-Ida Windows 95

Kesk-Ida Windows 95 kasutab mitmeid araabia tähestikuga OpenType shrifte: korrigeeritud standardjämedusega, proportsionaalse standardjämedusega, parandatud paksude (bold) tähemärkidega ja proportsionaalsete paksude tähemärkidega. Need shriftid kasutavad mitmeid OpenType tehnoloogias olevaid tähemärkide asendamise rakendusi, lihtsaid asendusi (üks-ühele sõltuvalt kontekstist), tähemärkide asendamist liittähtedeks (mitu-üheks) ja lisaks kasutaja defineeritud asendused. Kesk-Ida versiooni puhul tegeleb tähemärkide asendusega operatsioonisüsteem ise, kasutades iga shrifti puhul tema GSUB-tabelit.

Kaug-Ida Windows 95

Kaug-Ida Windows 95 kasutab samuti mitmeid OpenType shrifte: korrigeeritud seriif, proportsionaalne seriif, korrigeeritud sans seriif ja proportsionaalse sans seriif kogumikku. Jaapani shriftid kasutavad laialdaselt OpenType shriftide lisaomadusi, kaasa arvatud vertikaalset tähemärkide asendust ja baasjoonest lähtuvat joondust. Sarnaselt Kesk-Ida versiooniga, tegeleb tähtede asendusega siingi operatsioonisüsteem ise, kasutades jällegi GSUB-tabelit. Baasjoone järgi joondamist peab aga haldama tekstitöötlustarkvara, kasutades selleks iga konkreetse shrifti BASE-tabelit.

Open Type tabeleid on täiendavalt vaadeldud lisas 2.

Materjalid
___________________________
OpenType specification - Microsoft Corporation - www.microsoft.com/typography
OpenType initiative FAQ - Microsoft Corporation - www.microsoft.com
Microsoft and Adobe Systems to Deliver Universal Font Format - Microsoft Corporation - www.microsoft.com
Agfa OpenType white paper - Agfa-Gevaert Group - www.agfahome.com
OpenType / TrueType Open - TYPE chimérique - www.truetype.demon.co.uk

<< TAGASI